Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Ogólne

Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych została opracowana zgodnie z wymogami ustawy federalnej z dnia 27 lipca 2006 r. 152-ФЗ „O danych osobowych” i określa procedurę przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych Pogotowie komputerowej (dalej „Operator”).

Za swój najważniejszy cel i warunek realizacji swoich działań operator uznaje przestrzeganie praw i wolności człowieka i obywatela podczas przetwarzania jego danych osobowych, w tym ochronę prawa do prywatności, tajemnic osobistych i rodzinnych.
Niniejsza Polityka Operatora dotycząca przetwarzania danych osobowych (dalej — Polityka) dotyczy wszystkich informacji, które Operator może otrzymać na temat odwiedzających witrynę http://pogotowie-komputerowe.org.pl.

2. Główne pojęcia stosowane w Polityce

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych — przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem technologii komputerowej;

Blokowanie danych osobowych — tymczasowe zakończenie przetwarzania danych osobowych (chyba że przetwarzanie jest konieczne w celu wyjaśnienia danych osobowych);
Strona internetowa — zestaw materiałów graficznych i informacyjnych, a także programy komputerowe i bazy danych, zapewniające ich dostępność w Internecie pod adresem sieciowym http://pogotowie-komputerowe.org.pl;

System informacji o danych osobowych — zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych i zapewniający ich przetwarzanie technologii informatycznych i środków technicznych;
Anonimizacja danych osobowych — działania, w wyniku których niemożliwe jest ustalenie bez wykorzystania dodatkowych informacji własności danych osobowych do określonego Użytkownika lub innej osoby, której dane dotyczą;

Przetwarzanie danych osobowych — dowolna akcja (operacja) lub zestaw akcji (operacji) wykonywana przy użyciu narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym gromadzenie, rejestrowanie, systematyzacja, akumulacja, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), wyszukiwanie, wykorzystanie, transfer (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;

Operator — organ państwowy, organ komunalny, osoba prawna lub fizyczna, niezależnie lub wspólnie z innymi osobami, organizująca i (lub) przetwarzająca dane osobowe, a także określająca cele przetwarzania danych osobowych, skład przetwarzanych danych osobowych, wykonywane działania (operacje) z danymi osobowymi;

Dane osobowe — wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego lub określonego Użytkownika strony http://pogotowie-komputerowe.org.pl;
Użytkownik — każdy odwiedzający stronę http://pogotowie-komputerowe.org.pl;
Udostępnianie danych osobowych — działania mające na celu ujawnienie danych osobowych konkretnej osobie lub określonemu kręgowi osób;

Rozpowszechnianie danych osobowych — wszelkie działania mające na celu ujawnienie danych osobowych nieokreślonemu kręgowi osób (przekazanie danych osobowych) lub zapoznanie się z danymi osobowymi nieograniczonego kręgu osób, w tym ujawnienie danych osobowych w mediach, publikowanie w sieciach informacyjnych i telekomunikacyjnych lub zapewnienie dostępu dane osobowe w jakikolwiek inny sposób;

Transgraniczne przekazywanie danych osobowych — przekazywanie danych osobowych na terytorium obcego państwa organowi obcemu, osobie zagranicznej lub zagranicznej osobie prawnej;
Niszczenie danych osobowych — wszelkie działania, w wyniku których dane osobowe są trwale niszczone z niemożnością dalszego przywracania treści danych osobowych w systemie informacji o danych osobowych i (lub), w wyniku których niszczone są istotne nośniki danych osobowych.

3. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika

Nazwisko, imię i nazwisko;
Adres e-mail
Witryna zbiera również i przetwarza anonimowe dane dotyczące odwiedzających (w tym pliki cookie) za pomocą internetowych serwisów statystycznych (Yandex Metric i Google Analytics i inne).
Powyższe dane są dalej włączone do tekstu Polityki przez ogólną koncepcję Danych osobowych.

4. Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika ma na celu poinformowanie użytkownika poprzez wysyłanie wiadomości e-mail.

Operator ma również prawo do wysyłania Użytkownikowi powiadomień o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych i różnych wydarzeniach. Użytkownik może zawsze odmówić otrzymywania wiadomości informacyjnych, wysyłając wiadomość e-mail do Operatora na adres [email protected] oznaczony „Odmowa powiadomienia o nowych produktach